Lytse Buorren 6

Jelle en Jannie binne de nije bewenners fan disse wenning.
Nij in yngripende ferbouwing  hawwe se dit jier 2015 in nij ûnderkommen fûn.
Foar hinne wennen Evert en Anne yn disse wenning en hjir foar Simen en Gees
Simen wie skieppe koopman en achter op it kampke lân rûnen dan ek faak skiep.
hjir wer foar, wienen Andries en Aukje de bewenners mei harren 5 bern. De âldste jonges
waarden yn de oarloch fan 1940/45 op helle troch de Dútsker.  Se wienen ferklapt troch in bewenner
fan Sumarreheide dy it mei de Dútskers hâlde. Mar se binne wol wer sûn en wol thús kaam.


Evert en Anne KloostermanAndries en Aukje v/d Wal